PHP Nedir

PHP: Hypertext Preprocesso sunucu tarafındaki işlemlerinizi yapmanızı sağlayan , içerisine html ekleyebilceğiniz programlama dilidir.

İd Deger Kısa Açıklama
1 abs() Mutlak değer
2 abstract Belirtilecek olan herhangi bir sınıfı, soyut sınıf haline dönüştürmek için kullanılır.
3 acos() ark kosinüsünü radyan değeri
4 acosh() Hiperbolik ark kosinüs değeri
5 addAttribute() Elemente özellik ekler.
6 addChild() : Yeni eleman ekler.
7 addslashes() Kaçırma operatörü ekler.
8 addslashes() Kaçırma operatörü ekler.
9 affected_rows Etkilenen kayıt sayısını bulur.
10 array() Dizi oluşturur.
11 array_change_key_case() Dizide büyük harf küçük harf dönüşümleri için kullanılır.
12 array_chunk() Çok boyutlu dizi oluşturur.
13 array_column() Bir dizide belirtilen sutünları alır.
14 array_combine() Dizileri birleştirir.
15 array_count_values() Dizideki elemanın kaç defa tekrarlandığını bulur.
16 array_diff() Dizileri karşılaştırır. Farklı değerleri döndürür.
17 array_diff_assoc () Dizilerde farklı anahtar ve farklı değerleri döndürür.
18 array_fill() Bir dizinin değerlerini doldurur.
19 array_fill_keys() İlk diziyi anahtar kelime kabul edip ,doldurma işlemi yapar.
20 array_diff_key() Farklı anahtar isimlerine sahip elemanların değerlerini döndürür.
21 array_filter() Dizinin içinde bulunan elemanları filtre eder.
22 array_flip() Dizideki anahtar ve değerlerinin yerlerini değiştirir.
23 array_intersect() Dizi karşılaştırılmalarında , aynı değerlere sahip elemanlardan yeni dizi oluşturur.
24 array_intersect_assoc() Aynı anahtar ve değerlere sahip elemanlardan dizi döndürür.
25 array_intersect_key() Aynı anahtar isimlerinden yeni bir dizi döndürür.
26 array_keys() Dizinin anahtarlarını dizi şeklinde döndürür.
27 array_merge() Dizileri birleştirir.
28 array_merge_recursive() Dizileri birleştirir.
29 array_multisort() Dizilerin elemanlarını sıralamak için kullanılınır.
30 array_pad() Dizinin başına veya sonuna doldurma işlemi yaparak yeni bir dizi oluşturur.
31 array_pop() Dizinin son elamanını siler.
32 array_product() Dizi değerlerindeki rakamlarını çarparak sonucun döndürür.
33 array_push() Dizinin sonuna yeni eleman ekler.
34 array_rand() Dizi içerisinden rastgele değer döndürür.
35 array_replace() Dizinin elamanlarını diğer dizininki ile değiştirir.
36 array_replace_recursive() İlk dizinin değerlerini ikinci dizideki değerlerle değiştir.
37 array_reverse() Diziyi ters sırada döndürür.
38 array_search() Dizi içerisinde elemanları arar ,anahtar kelimesini döndürür.
39 array_shift() Dizin ilk elemanını siler ve silinen elamanı geriye döndürür.
40 array_slice() Diziyi istenilen bölümünden parçalar , yeni diziyi geriye döndürür.
41 array_splice() Dizinin belirli bölümlerini silip ,belirtilirse de yeni elemanlar eklemek için kullanılınır.
42 array_sum() Dizi içerisindeki rakamların toplamını verir.
43 array_unique() Dizi içerisinde tekrarlanan elemanları silmek için kullanılınır.
44 array_unshift() Dizinin başına eleman eklemek için kullanılınır.
45 array_values() Dizinin tüm değerlerini döndürür.
46 arsort() Diziyi azalan sırada sıralar.
47 as Takma ad vermek için kullanılınır.
48 asin() Ark sinüsünü radyan cinsinden değerini geriye döndürür.
49 asinh() Hiperbolik ark sinüsünü döndürür.
50 asort() Diziyi küçükten büyüğe sıralamak için kullanılınır.
51 astronomical_twilight_begin Astronomik alacakaranlık başlangıcı
52 astronomical_twilight_end Astronomik alacakaranlık bitişi
53 asXML() SimpleXMLElement() metodu kullanılarak oluşturulmuş olan XML kodlama yapılarının çıktılanmasını sağlar.
54 atan() Belirtilen sayının arktanjantını döndürür.
55 atan2() İki sayının ark tanjantını radyan değerini döndürür.
56 htmlspecialchars() "<" (küçüktür) ve ">" (büyüktür) karakterlerini HTML varlıklarına dönüştürür.
57 htmlspecialchars_decode() Düz metine dönüştürülmüş olan özel karakterleri orjinal karakter haline geri döndürür.
58 htmlentities() Tüm özel karakterleri düz bir metin haline getirir.
59 html_entity_decode() Tüm özel karakterlere dönüşmüş karakterleri tekrar orijinal hale gelmesini sağlar.
60 get_html_translation_table() htmlspecialchars() ve htmlentities() dönüştürülebilir karakterlerinin listesini döndürür.
61 strip_tags() İçerikten html taglarını temizler.
62 uniqid() Eşsiz bir değer döndürür.
63 md5() Md5 özetini hesaplayıp bularak geriye döndürür.
64 md5_file() Dosyanın md5 özetini döndürür.
65 sha1() Belirtilen içeriğin sha1 özetini döndürür.
66 sha1_file() Belirtilen dosyanın dosyanın sha1 özetini döndürür.
67 crc32() Belirtilen içeriğin crc32 değerini döndürür.
68 str_rot13() Belirtilecek değerin ROT13 değerini döndürür.
69 crypt() Belirtilen içeriği şifreler.
70 hash_algos() Kayıtlı hash algoritmalarının listesini döndürür.
71 hash() Hash özetini üreterek değeri geriye döndürür.
72 hash_file() Belirtilecek olan dosyanın hash değerini döndürür.
73 hash_hmac_algos() HMAC yöntemi ile kullanılabilecek olan sisteme tanımlı tüm algoritmaların listesini döndürür.
74 hash_hmac() İçeriğin HMAC yöntemi ile hash özetini döndürür.
75 hash_hmac_file() Belirtilecek olan dosyanın HMAC yöntemi ile hash özetini döndürür.
76 hash_init() Hash özeti üretme işlemlerini başlatmak ve algoritma türünü belirtir.
77 hash_update() Veriyi hash özetine dahil etmek için kullanılınır.
78 hash_copy() Hash_init() metodunu kopyalamak için kullanılır.
79 mysqli_connect() MySQL sunucusuna yeni bir bağlantı açmak için kullanılır.
80 mysqli_set_charset() MySQL bağlantısına varsayılan istemci karakter setini atamak için kullanılır.
81 mysqli_close() MySQL bağlantısını kapatmak için kullanılır.
82 connect_errno() Son MYSQL bağlantı hatasından varsa hata kodunu döndürür.
83 connect_error Son bağlantıda hata varsa ,hata açıklamasını döndürür.
84 mysqli_init() MySQL sunucusuna yeni bir bağlantı açmak için kullanılır
85 mysqli_real_connect() mysqli_init() metodu kullanılarak açılmış olan yeni MySQL bağlantısına, bağlantı bilgilerini atamak / tanımlamak için kullanılır
86 mysqli_get_client_info() MySQL istemcisi kütüphanesinin (libmysql) detay bilgisini döndürür.
87 mysqli_get_client_version() MySQL istemcisi kütüphanesinin (libmysql) sürüm bilgisini döndürür.
88 mysqli_get_host_info() MySQL sunucusunun isim ve bağlantı protokol türü bilgisini döndürür.
89 mysqli_get_proto_info() MySQL sunucusunun bağlantı protokolü sürüm bilgisini döndürür.
90 mysqli_get_server_info() MySQL sunucusunun detay bilgisini döndürür.
91 mysqli_select_db() MySQL bağlantısı üzerinden istenilen veritabanı tablosunu seçmek için kullanılır.
92 Birden fazla veritabanina bağlanmak Birden fazla veritabanına aynı anda en kısa yoldan bağlanmanın yolu
93 mysqli_query() MySQL sunucusuna açılmış olan bağlantı dahilinde yeni bir sorgu işlemi yapmak için kullanılır.
94 CREATE DATABASE MySQL sunucusuna yeni bir database ekler.
95 CREATE TABLE MySQL sunucusundaki veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılınır.
96 Tablo kopyalama MySQL'de tablo kopyalamak
97 RENAME Herhangi bir tablonun adını değiştirmek yada tabloyu taşımak için kullanılır
98 DROP DATABASE MySQL 'de veri tabanını silmek için kullanılınır.
99 DROP TABLE MySQL'de veritabanında belirtilen tabloyu siler.
100 ALTER TABLE MySQL'de veritabanı içerisinde herhangi bir sütunun silineceğini , adının yada yapısının değiştirileceğini belirtmek için kullanılır.
101 ADD / ADD COLUMN MySQL'de herhangi bir tabloya sutun eklemmek için kullanınılınır.
102 FIRST MySQL'de herhangi bir tabloya eklenecek olan yeni bir sütunun, diğer sütunların en başına eklenmesi sağlar.
103 AFTER MySQL'de eklenecek olan sütunun hangi sütundan sonra eklenmesi gerektiğini belirtir.
104 MODIFY / MODIFY COLUMN Belirtilen sütunun yapısını değiştirir.
105 CHANGE / CHANGE COLUMN Belirtilen sütunun adını ve yapısını değiştirir.
106 DROP / DROP COLUMN MySQL'de herhangi bir sütunu silmek için kullanılınır.
107 TRUNCATE TABLE MySQL'de tablonun tüm içeriklerini boşaltmak için kullanılınır.
108 SHOW TABLES MySQL 'de veritabanında bulunan tabloların listesini bulmak için kullanılınır.
109 CHECK MySQL 'de herhangi bir tablonun kontrol edilmesi için kullanılır.
110 ANALYZE MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun çözümlenmesi / analiz edilmesi için kullanılır.
111 REPAIR MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun onarılması için kullanılır
112 OPTIMIZE MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun optimize edilmesi için kullanılır
113 mysqli_fetch_assoc() MySQL'de bulunan veri tabanında herhangi bir tablonun tüm verilerini ilişkisel bir dizi halinde okumak için kullanılır.
114 AS MySQl'de bulunan herhangi bir tablonun, belirtilecek olan bir sütununa alias atamak için kullanılır.
115 mysqli_fetch_row() MySQL 'de bulunan herhangi bir tablonun tüm verilerini numaralandırılmış bir dizi halinde okumak için kullanılır
116 mysqli_fetch_array() MySQL'de bulunan bir tablonun tüm verilerini düzenli bir dizi halinde okumak için kullanılır.
117 mysqli_fetch_object() MySQL içerisinde bulunan herhangi bir tablonun tüm verilerini nesne halinde okumak için kullanılır.
118 mysqli_free_result() MySQL'de hafızayı boşaltmak için kullanılır.
119 close() MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablo ile alakalı nesnesel yapı ile istenilen işlem / işlemler bittiğinde hafızayı boşaltmak için kullanılır.
120 LIMIT MySQL'dw herhangi bir tablonun işlem esnasında tüm verilerini işlemek yerine sadece belirtilen adet veya aralıklar kadar işlemek istenildiğini belirtmek için kullanılır
121 ORDER BY MySQL'de herhangi bir tablonun verilerine işlem esnasında hangi sıra / sıralar dahilinde erişilmek istenildiğini belirtmek için kullanılır
122 WHERE MySQL'de bir tablonun işlem esnasında tüm verilerini işlemek yerine sadece koşula bağlı verilerin işlemek istenildiğini belirtmek için kullanılır.
123 LIKE İçerisinde (MySQL'de)
124 IN IN : İçeren (MySQL'de)
125 NOT IN İçerisinde belirtilen ifadeyi içermeyen değerleri döndürme
126 FIND_IN_SET Ayrılmış halde içeren (MySQL'de)
127 BETWEEN Aralığında (MySQL'de)
128 mysqli_num_rows() MySQL'de herhangi bir tablonun toplam kayıt sayısını bulmak için kullanılır
129 mysqli_fetch_lengths() MySQL'de belirtilen sütunlarda bulunan verilerin ayrı ayrı toplam karakter sayısını bulmak için kullanılır
130 COUNT MySQL'de sütununun toplam kayıt sayısını bulmak için kullanılır.
131 MIN MySQL'de sütununun en küçük kayıt değerini bulmak için kullanılır.
132 MAX MySQL'de sütununun en büyük kayıt değerini bulmak için kullanılır.
133 SUM MySQL'de sütununun tüm kayıt değerlerinin toplamı bulmak için kullanılır
134 AVG MySQL'de sütununun tüm kayıt değerlerinin ortalamasını bulmak için kullanılır
135 DISTINCT MySQL'de sütunlara ait tekrar eden verilerin sadece ilkini işleme dahil etmek için kullanılır.
136 GROUP BY MySQL'de sütunlara ait tekrar eden verilerin gruplandırılmasını sağlamak için kullanılır.
137 INSERT INTO MySQL'de bir tabloya yeni bir kayıt satırı ile birlikte verisini de / verilerini de eklemek için kullanılır
138 mysqli_insert_id() MySQL'de eklenen son kaydın id değerini / verisini bulmak için kullanılır
139 UPDATE MySQL'de veriyi / verileri güncellemek için kullanılır
140 REPLACE MySQL'de sütuna ait veriyi tam veya kısmi olarak değiştirmek için kullanılır.
141 DELETE MySQL'de herhangi bir kaydını içeren satırı / satırları silmek için kullanılır.
142 mysqli_affected_rows() MySQL'de etkilenen kayıt sayısını bulmak için kullanılır
143 prepare() MySQL'de query hazırlamak için kullanılır
144 bind_param() MySQL'de prepare() metodu kullanılarak hazırlanmış olan query'yi derlemek (parametre veti türleri ve verileri) için kullanılır.
145 execute() MySQL'de prepare() metodu kullanılarak hazırlanmış olan query'yi çalıştırmak için kullanılır
146 bind_result() MySQL'de query'nin sonuçlarını almak için kullanılır
147 fetch() MySQL'de query'nin verilerini okumak için kullanılır. Ayrıca istenirse verilere erişim şeklide belirtilebilir.
148 mysqli_real_escape_string() Tüm özel karakterlerin önüne \ işareti yani kaçırma operatörü ekler ve sade bir metin içeriği oluşturarak, oluşturduğu değeri geriye döndürür.
149 unset() Belirtilecek olan değişkeni, dizi anahtarını ve elemanını veya session'ı silmek / yok etmek için kullanılır.
150 var_export() Herhangi bir değişkenin ekran çıkılanmasını sağlamak için kullanılır.
151 printf() Belirtilecek olan içeriğin, biçimli bir yapıya göre ekran çıkılanmasını sağlamak için kullanılır.
152 sprintf() Belirtilecek olan içeriğin, biçimli bir yapıya göre yeni bir değişken içerisine depolanmasını sağlamak için kullanılır.
153 getenv() PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir ortam değişkeninin değerini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.
154 get_defined_vars() Tüm değişkenlerin listesini döndürür.
155 get_defined_constants() Tüm sabitlerin listesini döndürür.
156 get_defined_functions() Tüm fonksiyonların listesini döndürür.
157 get_declared_classes() Tüm sınıfların listesini döndürür.
158 get_declared_interfaces() Tüm ara yüzlerin listesini ödndürür.
159 get_declared_traits() Tüm niteliklerin listesini döndürür.
160 get_class_vars() Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda sınıf içeriğini kontrol ederek, sınıf dahilinde bulunan değişken ve özellik isimleri ile birlikte değerlerini döndürür.
161 get_object_vars() Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda sınıf içeriğini kontrol ederek, sınıf dahilinde bulunan değişken ve özellik isimleri ile birlikte değerlerini döndürür.
162 get_class_methods() Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda sınıf içeriğini kontrol ederek, sınıf dahilinde bulunan metot isimlerini döndürür.
163 get_included_files() Kullanılacak olan PHP dosyasına, dahil edilmiş / eklenmiş tüm PHP dosyalarının path'ini ve isimlerini bularak, bulduğu değerleri döndürür.
164 get_required_files() Kullanılacak olan PHP dosyasına, dahil edilmiş / eklenmiş tüm PHP dosyalarının path'ini ve isimlerini bularak, bulduğu değerleri döndürür.
165 php_ini_loaded_file() PHP yapılandırma yönergelerinin bulunduğu php.ini dosyasının yolunu döndürür.
166 ini_get_all() PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan tüm yapılandırma yönergeleri listesini döndürür.
167 ini_get() PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir yapılandırma yönergesinin değerini döndürür.
168 ini_set() PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir yapılandırma yönergesine, değer atamak için kullanılır
169 ini_restore() PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir yapılandırma yönergesinin, ini_set() metodu kullanılarak değiştirilmiş olan değerini varsayılan haline geri döndürmek için kullanılır.
170 parse_ini_file() PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve yazılımcı tarafından oluşturulmuş olan tüm yapılandırma yönergeleri listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.
171 get_extension_funcs() Belirtilecek olan modülün tüm fonksiyonlarını döndürür.
172 curl_version () cURL sürüm bilgilerini döndürür
173 curl_init() Yeni bir CURL oturumu başlatmak / tanımlamak için kullanılır.
174 curl_exec() CURL oturumunu çalıştırmak için kullanılır.
175 curl_close() cURL oturumunu sonlandırır.
176 curl_getinfo() CURL oturumunun tüm bağlantı bilgilerini döndürür
177 curl_error() Belirtilen cURL oturumundaki son hatayı bir dizi halinde döndürür
178 curl_setopt() CURL oturumuna seçenek eklemek için kullanılır
179 curl_setopt_array() CURL oturumuna dizi halinde seçenek / seçenekler eklemek için kullanılır.
180 CURLOPT_FOLLOWLOCATION Location başlığını izleyebilmek için kullanılır.
181 CURLOPT_NOBODY URL oturumunda istenilen URL adresinden elde edilen içeriğin body alanının alınmaması için kullanılınır.
182 CURLOPT_HEADER CURL oturumunda istenilen URL adresinden elde edilen içerik ile birlikte HTTP üst bilgisininde bulunması / alınması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
183 CURLOPT_HTTPHEADER CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP üst bilgisi göndermek / tanımlamak için kullanılır.
184 CURLOPT_USERAGENT HTTP isteğinde kullanılacak "User-Agent: "başlığının içeriği. Web tarayıcının tanımlanmasını sağlar.
185 CURLOPT_REFERER HTTP isteğinde kullanılacak olan referans / gönderen site URL adresini belirtmek için kullanılır.
186 CURLOPT_SSLVERSION URL ile veri alışverişi sırasında SSL eş sertifikasının sürümünü belirtmek için kullanılır.
187 CURLOPT_SSL_VERIFYPEER CURL oturumunda istenilen URL ile veri alışverişi sırasında SSL eş sertifikasını doğrulamak veya doğrulamayı iptal etmek için kullanılır.
188 CURLOPT_SSL_VERIFYHOST CURL oturumunda istenilen URL ile veri alışverişi sırasında SSL eş sertifikasını tanımlamak için kullanılır.
189 CURLOPT_POST CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP POST işlemi tanımlamak için kullanılır.
190 CURLOPT_POSTFIELDS Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP POST işleminde gönderilecek olan veri / verileri tanımlamak için kullanılır.
191 CURLFile() Karşı server'a dosya yüklemek için kullanılır.
192 CURLOPT_FILE CURL oturumunda istenilen URL adresinden elde edilen içeriğin aktarılacağı dosyayı tanımlamak için kullanılır.
193 CURLOPT_COOKIEJAR Daha önceden oluşmuş olan cookie'lerin kaydedileceği dosyayı tanımlamak için kullanılır.
194 CURLOPT_COOKIE Yeni cookie'ler oluşturmak için kullanılır.
195 CURLOPT_COOKIEFILE Cookie'lerin tutulduğu dosyayı belirtmek ve içeriğindeki değerleri karşı server'a iletmek için kullanılır.

abs()

Herhangi bir sayının mutlak değerini döndürür.

< ?php

				
echo abs(67) ;
echo(abs(-5.7));
echo abs(-8) ;
echo(abs(9));

?>

abstract

Soyut sınıf en az bir soyut yöntem içeren sınıftır. Abstract ise herhangi bir sınıfı soyut yapar.

< ?php

				
abstract class
ParentClass {
abstract public function methot1();
abstract public function methot2($name, $color);
abstract public function someMethod3() : string;
}

?>

acos()

-1 ila 1 arasındaki herhangi bir sayının ark kosinüsünü radyan değeri cinsinden bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo(acos(0.30));
echo(acos(-0.4));
echo(acos(0));
echo(acos(-1));
echo(acos(1));

?>

acosh()

Herhangi bir sayının hiperbolik ark kosinüsünü bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo(acosh(6);
echo(acosh(56;
echo(acosh(2.45));

?>

addAttribute()

Belirtilecek olan ve SimpleXMLElement() metodu kullanılarak oluşturulmuş olan XML kodlama yapılarına ait elemana / elemente özellik eklemek için kullanılır.

< ?php

				
$note=<<
Tove
Jani
Reminder
Do not forget me this weekend!

XML; $xml = new SimpleXMLElement($note);
// Add attribute to root element $xml->addAttribute("type","private");
// Add attribute to body element $xml->body->addAttribute("date","2014-01-01"); echo $xml->asXML();

?>

addChild() :

Belirtilecek olan ve SimpleXMLElement() metodu kullanılarak oluşturulmuş olan XML kodlama yapılarına yeni eleman / element eklemek için kullanılır.

< ?php

				
PHP addChild() Function Example Add a child element to the element and a new
element: Tove Jani Reminder Do not forget me this weekend! XML; $xml = new SimpleXMLElement($note); $xml->body->addChild("date","2014-01-01"); // Add a child element after the last element inside note $footer = $xml->addChild("footer","Some footer text"); echo $xml->asXML();

?>

addslashes()

Belirtilecek olan içerikte bulunan ' ve " işaretlerinin önüne \ yani kaçırma operatörü ekler ve sade bir metin içeriği oluşturarak, oluşturduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$cumle = addcslashes("örnek cümle","m");
echo($cumle);

?>

addslashes()

Belirtilecek olan içerikte bulunan ' ve " işaretlerinin önüne \ yani kaçırma operatörü ekler ve sade bir metin içeriği oluşturarak, oluşturduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$cumle= addslashes('bu renk "sarı" mı? ');
echo($cumle);

?>

affected_rows

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya nesnesel yapı ile bağlanılarak işlem yapıldığında etkilenen kayıt sayısını bulmak için kullanılır.

< ?php

				
$mysqli = new mysqli("localhost","kullanici_adi","sifre","veritabani_adi");
if ($mysqli -> connect_errno) { echo "bağlantı hatası: " . $mysqli -> connect_error; exit(); }
$mysqli -> query("SELECT * FROM Persons"); echo "etkilenen satırlar: " . $mysqli -> affected_rows;
$mysqli -> query("DELETE FROM Persons WHERE Age>32"); echo "etkilenen satırlar: " . $mysqli -> affected_rows;
$mysqli -> close();

?>

array()

Dizi oluşturmak için kullanılır

< ?php

				
$meyveler= array("Elma", "Armut", "Muz");
echo "meyveler" . $meyveler[0] . ", " . $meyveler[1] . " ve " . $meyveler[2] . ".";

?>

array_change_key_case()

Dizi içerisinde bulunan anahtar veya anahtarların büyük harf küçük harf dönüştürme işlemleri için kullanılır.

< ?php

				
$dogumTarihleri=array("Ali"=>"1987","veli"=>"1978 yılı","Ayse"=>"1977 yılı"); print_r(array_change_key_case($dogumTarihleri,CASE_UPPER));

?>

array_chunk()

Dizinin belli bölümlerini alıp parçalayarak yeni bir çok boyutlu dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$arabalar=array("Volvo","BMW","Toyota","Honda","Mercedes","Opel");
print_r(array_chunk($arabalar,2));

?>

array_column()

Çok boyutlu bir dizi içerisinde bulunan elemanı / elemanları belirtilecek olan anahtar koşullarına göre biçimlendirerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a = array(
array(
'id' => 5698, 'first_name' => 'Peter',
'last_name' => 'Griffin',
),
array(
'id' => 4767,
'first_name' => 'Ben',
'last_name' => 'Smith',
),
array(
'id' => 3809,
'first_name' => 'Joe',
'last_name' => 'Doe',
)
);
$last_names = array_column($a, 'last_name');
print_r($last_names);

?>

array_combine()

İki farklı diziyi ilişkisel olarak birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$isim=array("Ali","Mustafa","Şahin"); $yas=array("32","12","23"); $birles=array_combine($isim,$yas); print_r($birles);

?>

array_count_values()

Dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanların kaçar defa tekrarlandığını bulmak için kullanılır.

< ?php

				
$a=array("X","kedi","köpek","X","köpek"); print_r(array_count_values($a));

?>

array_diff()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan ve farklı eleman değerlerine sahip elemanlardan yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır

< ?php

				
$a1=array("1"=>"sarı","2"=>"mavi","3"=>"kırmızı","4"=>"beyaz");
$a2=array("a"=>"sarı","b"=>"mavi","c"=>"blue");
$sonuc=array_diff($a1,$a2);
print_r($sonuc);

?>

array_diff_assoc ()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan ve farklı anahtar isimlerine ve farklı eleman değerlerine sahip elemanlardan yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a=array("a"=>"kırmızı","b"=>"sarı","c"=>"beyaz","d"=>"siyah");
$b=array("a"=>"kırmızı","b"=>"sarı","g"=>"mavi");
$sonuc=array_diff_assoc($a,$b);
print_r($sonuc);

?>

array_fill()

Belirtilecek olan değerler doğrultusunda doldurma işlemi yaparak yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi1=array_fill(3,4,"kırmızı");
$dizi2=array_fill(0,1,"beyaz");
print_r($dizi1);
print_r($dizi2);

?>

array_fill_keys()

Dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanları anahtar gibi görerek, belirtilecek olan değerler doğrultusunda doldurma işlemi yaparak yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi1=array("a","b","c","d");
$dizi2=array_fill_keys($dizi1,"yeşil");
print_r($dizi2);

?>

array_diff_key()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan ve farklı anahtar isimlerine sahip elemanlardan yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a1=array("1"=>"kırmızı","2"=>"beyaz","c"=>"siyah");
$a2=array("1"=>"kırmızı","2"=>"beyaz","3"=>"siyah");
sonuc=array_diff_key($a1,$a2);
print_r(sonuc);

?>

array_filter()

Dizinin içerisinde bulunan eleman veya elemanları filtre ederek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
function test_odd($var)
{
return($var & 1);
}
$a1=array(1,3,2,3,4);
print_r(array_filter($a1,"test_odd"));

?>

array_flip()

Dizi içerisinde bulunan anahtarların ve elemanlarının yer değişimi yapması için kullanılır

< ?php

				
$dizi=array("a"=>"siyah","b"=>"beyaz","c"=>"kırmızı","d"=>"yeşil");
$sonuc=array_flip($dizi);
print_r($sonuc);

?>

array_intersect()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan ve aynı eleman değerlerine sahip elemanlardan yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır

< ?php

				
$a1=array("a"=>"kırmızı","b"=>"beyaz","c"=>"siyah","d"=>"yeşil");
$a2=array("e"=>"siyah","f"=>"mavi","g"=>"kırmızı");
$sonuc=array_intersect($a1,$a2);
print_r($sonuc);

?>

array_intersect_assoc()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan ve aynı anahtar isimlerine ve aynı eleman değerlerine sahip elemanlardan yeni bi dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a1=array("a"=>"kırmızı","b"=>"sarı","c"=>"mavi","d"=>"siyah");
$a2=array("a"=>"kırmızı","2"=>"sarı","c"=>"mavi");
$sonuc=array_intersect_assoc($a1,$a2);
print_r($sonuc);

?>

array_intersect_key()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan ve aynı anahtar isimlerine sahip elemanlardan yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a1=array("a"=>"kırmızı","b"=>"yeşil","c"=>"mavi");"
$a2=array("a"=>"kırmızı","c"=>"sarı","d"=>"mor");
$sonuc=array_intersect_key($a1,$a2);
print_r($sonuc);

?>

array_keys()

Dizinin anahtarlarını alıp yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi=array("meyve"=>"elma","sebze"=>"ıspanak","içecek"=>"ayran");
print_r(array_keys($dizi));

?>

array_merge()

Birden fazla diziyi birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a1=array("kırmızı","beyaz");
$a2=array("siyah","mavi");
print_r(array_merge($a1,$a2));

?>

array_merge_recursive()

Birden fazla diziyi birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır

< ?php

				
$a1=array("a"=>"kırmızı","b"=>"yeşil");
$a2=array("c"=>"siyah","b"=>"sarı");
print_r(array_merge_recursive($a1,$a2));

?>

array_multisort()

Bir veya birden fazla dizinin elemanlarını gelişmiş olarak çok yönlü sıralamak için kullanılır.

< ?php

				
$a=array("Elma","muz","Kivi","armut","zeytin");
array_multisort($a);
print_r($a);

?>

array_pad()

Dizinin eleman veya elemanlar sayısını baz alarak, belirtilecek olan değerler doğrultusunda baştan veya sondan doldurma işlemi yaparak yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a=array("kırmızı","sarı");
print_r(array_pad($a,5,"yeşil"));

?>

array_pop()

Dizi içerisinde bulunan son elemanı silmek için kullanılır. Aynı zamanda dizi içeriğinden sildiği elemanın değerini geriye döndürür

< ?php

				
$a=array("kırmızı","mavi","siyah");
array_pop($a);
print_r($a);

?>

array_product()

Dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanların rakamsal değerler içermesi durumunda tüm elemanların çarpımını almak için kullanılır

< ?php

				
$dizi=array(5,3,2);
echo(array_product($dizi));

?>

array_push()

Dizinin en sonuna yeni eleman veya elemanlar eklemek için kullanılır. Aynı zamanda eklenecek olan eleman veya elemanların diziye dahil edilmesi ile, dizi içeriğinin toplam eleman sayısı değerini geriye döndürür.

< ?php

				
$a=array("beyaz","kırmızı");
array_push($a,"siyah","mavi");
print_r($a);

?>

array_rand()

Dizi içerisinde bulunan elemanlardan, belirtilecek eleman sayısı kadar rastgele değer döndürmek için kullanılır.

< ?php

				
$a=array("sarı","beyaz","mavi","siyah","mor");
$random_keys=array_rand($a,3);
echo $a[$random_keys[0]];
echo $a[$random_keys[1]];
echo $a[$random_keys[2]];

?>

array_replace()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanların, ilk dizi içerisinde olanları baz alınarak, kendisinden sonra gelecek olan dizi veya diziler içerisinde bulunan eleman veya elemanlarla güncelleyerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a1=array("ilkbahar","yaz");
$a2=array("sonbahar","kış");
print_r(array_replace($a1,$a2));

?>

array_replace_recursive()

Birden fazla dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanların, ilk dizi içerisinde olanları baz alınarak, kendisinden sonra gelecek olan dizi veya diziler içerisinde bulunan eleman veya elemanlarla güncelleyerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$a1=array("a"=>array("sarı"),"b"=>array("yeşil","mavi"),);
$a2=array("a"=>array("sarı"),"b"=>array("siyah"));
print_r(array_replace_recursive($a1,$a2));

?>

array_reverse()

Dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanların tersten sıralanmasını sağlayarak yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi=array("a"=>"1","b"=>"2","c"=>"3");
print_r(array_reverse($dizi));

?>

array_search()

Dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanlar dahilinde, belirtilecek olan elemanı aramak ve ilgili elemanın anahtarını bulmak için kullanılır

< ?php

				
$dizi=array("bir"=>"sarı","iki"=>"kırmızı","üç"=>"beyaz");
echo array_search("kırmızı",$dizi);

?>

array_shift()

Dizi içerisinde bulunan ilk elemanı silmek için kullanılır. Aynı zamanda dizi içeriğinden sildiği elemanın değerini geriye döndürür.

< ?php

				
$dizi=array("bir"=>"sarı","iki"=>"mavi","üç"=>"gri");
echo array_shift($dizi);
print_r ($dizi);

?>

array_slice()

Dizinin belli bölümlerini alarak yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır

< ?php

				
$dizi=array("bir","iki","üç","dört","beş");
print_r(array_slice($dizi,3));

?>

array_splice()

Dizinin belli bölümlerini alıp, belli bölümlerini silip, eğer belirtilirse yeni elemanlarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır

< ?php

				
$dizi1=array("a"=>"kırmızı","b"=>"beyaz","c"=>"mavi","d"=>"siyah");
$dizi2=array("a"=>"pembe","b"=>"mor");
array_splice($dizi1,0,2,$dizi2);
print_r($dizi1);

?>

array_sum()

Dizi içerisinde bulunan eleman veya elemanların rakamsal değerler içermesi durumunda tüm elemanların toplamını almak için kullanılır

< ?php

				
$dizi=array(2,5,6);
echo array_sum($dizi);

?>

array_unique()

Dizinin içerisinde bulunan ve tekrarlanan elemanların fazla olanlarını silerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi=array("a"=>"kırmızı","b"=>"mavi","c"=>"kırmızı");
print_r(array_unique($dizi));

?>

array_unshift()

Dizinin en başına yeni eleman veya elemanlar eklemek için kullanılır. Aynı zamanda eklenecek olan eleman veya elemanların diziye dahil edilmesi ile, dizi içeriğinin toplam eleman sayısı değerini geriye döndürür.

< ?php

				
$dizi=array("a"=>"kırmızı","b"=>"beyaz");
array_unshift($dizi,"sarı");
print_r($dizi);

?>

array_values()

Dizinin elemanlarını alıp yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi=array("renk"=>"mavi","boy"=>"171","kilo"=>"68");
print_r(array_values($dizi));

?>

arsort()

Dizinin elemanlarını büyük harf küçük harf duyarlı olacak ve anahtarlarını bozmayacak şekilde z'den a'ya yada büyükten küçüğe sıralamak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi=array("Ali"=>"8","Betül"=>"13","Canan"=>"9");
arsort($dizi);
print_r($dizi);

?>

as

Sınıf için tanımlanmış olan özellik ve metot gruplarında, metoda takma isim belirleme veya görünürlük atama işlemleri için kullanılır

< ?php

				
$dizi = [1, 2, 3, 4];
foreach($dizi as $deger) {
echo $deger;
echo "
";
}

?>

asin()

-1 ila 1 arasındaki herhangi bir sayının ark sinüsünü radyan değeri cinsinden bularak, bulduğu değeri geriye döndürür

< ?php

				
echo asin(0.3);
echo asin(-0.53);
echo asin(0);
echo asin(-1);
echo asin(1);
echo asin(2);

?>

asinh()

Herhangi bir sayının hiperbolik ark sinüsünü bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo asinh(1);
echo asinh(0);
echo asinh(23);

?>

asort()

Dizinin elemanlarını büyük harf küçük harf duyarlı olacak ve anahtarlarını bozmayacak şekilde a'dan z'ye yada küçükten büyüğe sıralamak için kullanılır.

< ?php

				
$dizi=array("Ali"=>"8","Betül"=>"13","Canan"=>"9");
asort($dizi);
print_r($dizi);

?>

astronomical_twilight_begin

Astronomik alacakaranlık başlangıcı (date_sun_info() metodu ile)

< ?php

				
$sun_info=date_sun_info(strtotime("2021-03-07"),38.7414,35.488);
foreach ($sun_info as $key=>$val)
{
echo "$key: " . date("H:i:s",$val) ;
}

?>

astronomical_twilight_end

Astronomik alacakaranlık bitişi (date_sun_info() metodu ile)

< ?php

				
$sun_info=date_sun_info(strtotime("2021-03-07"),38.7414,35.488);
foreach ($sun_info as $key=>$val)
{
echo "$key: " . date("H:i:s",$val) ;
}

?>

asXML()

Belirtilecek olan ve SimpleXMLElement() metodu kullanılarak oluşturulmuş olan XML kodlama yapılarının çıktılanmasını sağlamak için kullanılır.

< ?php

				
$xml=new SimpleXMLElement($note);
echo $xml->asXML();

?>

atan()

Herhangi bir sayının ark tanjantını radyan değeri cinsinden bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo atan(0.1);
echo atan(0.40);

?>

atan2()

Herhangi iki sayının ark tanjantını radyan değeri cinsinden bularak, bulduğu değeri geriye döndürür. (x, y)

< ?php

				
echo atan2(0.50,0.50);
echo atan2(1,1.50);
echo atan2(0.30,0.25);

?>

htmlspecialchars()

Belirtilecek olan içerikte bulunabilecek olan özel karakterleri düz metin halinde okunabilir HTML metnine dönüştürerek, dönüştürdüğü değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin="Bu bir
'HTML' &
metnidir.";
echo htmlspecialchars($metin,ENT_QUOTES);

?>

htmlspecialchars_decode()

Belirtilecek olan ve htmlspecialchars metodu kullanılarak düz metin halinde sadece okunabilir HTML metnine dönüştürülmüş olan özel karakterleri, orjinal karakter haline geri dönüştürerek, dönüştürdüğü değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin="Bu bir
'HTML' &
metnidir.";
$etkisiz= htmlspecialchars($metin,ENT_QUOTES);
echo $etkisiz;
$geridondur=htmlspecialchars_decode($etkisiz,ENT_QUOTES);
echo $geridondur;

?>

htmlentities()

Belirtilecek olan içerikte bulunabilecek olan tüm özel karakterleri düz metin halinde okunabilir HTML metnine dönüştürerek, dönüştürdüğü değeri geriye döndürür

< ?php

				
$metin="Bu
einstein denklemi: 'E=MC²'";
$donustur=htmlentities($metin,ENT_QUOTES);
echo $donustur;

?>

html_entity_decode()

Belirtilecek olan ve htmlentities metodu kullanılarak düz metin halinde sadece okunabilir HTML metnine dönüştürülmüş olan tüm özel karakterleri, orjinal karakter haline geri dönüştürerek, dönüştürdüğü değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin="Bu
einstein denklemi: 'E=MC²'";
$donustur=htmlentities($metin,ENT_QUOTES);
echo $donustur;
$eskiHaleGetir=html_entity_decode($metin,ENT_QUOTES);
echo $eskiHaleGetir;

?>

get_html_translation_table()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek olan sisteme tanımlı tüm htmlspecialchars() ve htmlentities() dönüştürülebilir karakterlerinin listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
print_r (get_html_translation_table(HTML_ENTITIES ));
print_r (get_html_translation_table(HTML_SPECIALCHARS ));

?>

strip_tags()

Belirtilecek olan içerikte bulunabilecek olan tüm HTML kodlarını temizleyerek, temizlenmiş olan değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo strip_tags("Merhaba bu site websitetasarimcisi.com!");
echo strip_tags("Merhaba bu site websitetasarimcisi.com!","");

?>

uniqid()

Mikrosaniye cinsinden geçerli zamana dayalı olarak belirtilen önek ile benzersiz / eşsiz bir değer üreterek / ürettiği değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$onEk="ornek";
echo uniqid($onEk,true);

?>

md5()

Belirtilecek olan içeriğin md5 özetini hesaplayıp bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin = "123abc";
echo md5($metin);

?>

md5_file()

Belirtilecek olan dosyanın md5 özetini hesaplayıp bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$filename = "test.txt";
$md5file = md5_file($filename);
echo $md5file;

?>

sha1()

Belirtilecek olan içeriğin sha1 özetini hesaplayıp bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin = "123abc";
echo sha1($metin);

?>

sha1_file()

Belirtilecek olan dosyanın sha1 özetini hesaplayıp bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$dosyaAdi = "test.txt";
$dosyaninSha1i = sha1_file($dosyaAdi);
echo $dosyaninSha1i;

?>

crc32()

Belirtilecek olan içeriğin crc32 temsilini hesaplayıp bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$str = crc32("Deneme Metni!");
printf("%u\n",$str);

?>

str_rot13()

Belirtilecek olan içeriğin ROT13 kodlaması değerini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür. Ayrıca ROT13 kodlaması kullanılarak kodlanmış olan içeriği geri çözerek, çözdüğü değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin="Örnek Metin";
$rotOlustur=str_rot13($metin);
echo $rotOlustur;
$geriDondur=str_rot13($rotOlustur);
echo $geriDondur;

?>

crypt()

Belirtilecek olan içeriğin tek yönlü gelişmiş bir şekilde şifrelemesini yaparak, şifrelediği değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin="deneme metni";
$sifrele=crypt($metin,"ky");
$sifrele1=crypt($metin,"_kykykyky");
$sifrele2=crypt($metin,'$1$kykykyky$');
echo $sifrele;
echo $sifrele1;
echo $sifrele2;

?>

hash_algos()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek olan ve sisteme tanımlı tüm algoritmaların listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo "
";
print_r(hash_algos());
echo "
";

?>

hash()

Belirtilecek olan içeriğin hash özetini üreterek, ürettiği değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$metin = "Dönüşecek yazi";
echo hash("md5",$metin);
echo md5($metin);
echo hash("sha1",$metin);
echo sha1($metin);

?>

hash_file()

Belirtilecek olan dosyanın hash özetini üreterek, ürettiği değeri geriye döndürür

< ?php

				
echo md5_file("filetest.txt");
echo hash_file('md5', 'filetest.txt');

?>

hash_hmac_algos()

PHP yazılımı içerisinde anahtarlı olarak HMAC yöntemi ile kullanılabilecek olan sisteme tanımlı tüm algoritmaların listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
print_r( hash_hmac_algos());

?>

hash_hmac()

Belirtilecek olan içeriğin HMAC yöntemi ile hash özetini üreterek, ürettiği değeri geriye döndürür

< ?php

				
$metin = "Dönüşecek yazi";
echo hash("md5",$metin);
echo md5($metin);
echo hash_hmac("md5",$metin,"anahtar");

?>

hash_hmac_file()

Belirtilecek olan dosyanın HMAC yöntemi ile hash özetini üreterek, ürettiği değeri geriye döndürür

< ?php

				
echo hash_hmac_file('md5', 'index.php',"anahtar");

?>

hash_init()

Hash özeti üretme işlemlerini başlatmak ve algoritma türünü belirtmek için kullanılır.

< ?php

				
$metin="Şifrelenecek metin";
$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, $metin);
echo hash_final($ctx);
echo md5($metin);
echo hash("md5",$metin);

?>

hash_update()

Belirtilecek olan içeriği, daha önceden hash özeti üretme işlemi başlatılmış bir işleme dahil etmek için kullanılır

< ?php

				
$metin="Şifrelenecek metin";
$metin2="Şifrelenecek son metin";
$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, $metin);
hash_update($ctx, $metin2);
echo hash_final($ctx);

?>

hash_copy()

Hash özeti üretme işlemlerini başlatmak ve algoritma türünü belirlemek için daha önceden oluşturulmuş olan hash_init() metodunu kopyalamak için kullanılır.

< ?php

				
$baglanti = hash_init("md5");
hash_update($baglanti, "data");
$kopya_baglanti = hash_copy($baglanti);
echo hash_final($baglanti), "\n";
hash_update($kopya_baglanti, "data");
echo hash_final($kopya_baglanti), "\n";

?>

mysqli_connect()

Kendisine parametre olarak verilen değerler doğrultusunda, MySQL sunucusuna yeni bir bağlantı açmak için kullanılır. Ayrıca istenirse açılacak olan MySQL sunucusunun tüm bağlantı bilgilerini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
$sunucuAdi = "127.1.1.0";
$kullaniciAdi = "root";
$sifre = "";
$veritabaniAdi = "veritabaniIsmi";
$baglanti = mysqli_connect($sunucuAdi, $kullaniciAdi, $sifre,$veritabaniAdi);
if (mysqli_connect_errno()) {
die("Bağlantı Hatası: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Bağlantı Başarılı";


//NESNE TABANLI//

$mysqli = new mysqli("localhost","root","","egitim");
$mysqli->set_charset("UTF8");
if ($mysqli -> connect_errno) {
echo "MYSQL bağlantı hatası: " . $mysqli -> connect_error;
exit();
}

?>

mysqli_set_charset()

Kendisine parametre olarak verilen değerler doğrultusunda, daha önceden açılmış olan MySQL bağlantısına varsayılan istemci karakter setini atamak / tanımlamak için kullanılır.

< ?php

				
$baglanti = mysqli_connect("127.1.1.0", "kullaniciAdi", "sifre","VeritabaniAdi");
mysqli_set_charset($baglanti,"UTF8");
//NESNE TABANLI//

$mysqli = new mysqli("localhost","root","sifre","veritabaniAdi");
$mysqli->set_charset("UTF8");

?>

mysqli_close()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda, daha önceden açılmış olan MySQL bağlantısını kapatmak / sonlandırmak için kullanılır

< ?php

				
$VeriTabaniBaglantisi = mysqli_connect("localhost", "kullaniciAdi", "sifre","VeritabaniAdi");
mysqli_set_charset($VeriTabaniBaglantisi,"UTF8");
mysqli_close($VeriTabaniBaglantisi);


//NESNE TABANLI//

$mysqli = new mysqli("localhost","root","sifre","veritabaniAdi");
$mysqli->set_charset("UTF8");
if ($mysqli -> connect_errno) {
echo "MYSQL bağlantı hatası: " . $mysqli -> connect_error;
exit();
}
$mysqli->close($mysqli);

?>

connect_errno()

MySQL sunucusuna yeni bir bağlantı açma işlemi sırasında olası bir hata ile karşılaşması durumunda hata kodu değerini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür

< ?php

				
$VeritabaniBaglantisi = mysqli_connect("localhost","root","sifre","veritabaniAdi");
if (mysqli_connect_errno()) {
echo "MYSQL bağlantı hatası: " . mysqli_connect_error();
exit();
}


//NESNE TABANLI//

$mysqli = new mysqli("localhost","root","sifre","veritabaniAdi");
$mysqli->set_charset("UTF8");
if ($mysqli -> connect_errno) {
echo "MYSQL bağlantı hatası: " . $mysqli -> connect_error;
exit();
}
$mysqli->close($mysqli);

?>

connect_error

MySQL sunucusuna yeni bir bağlantı açma işlemi sırasında olası bir hata ile karşılaşması durumunda hata açıklama değerini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$VeritabaniBaglantisi = mysqli_connect("localhost","root","sifre","veritabaniAdi");
if (mysqli_connect_errno()) {
echo "MYSQL bağlantı hatası: " . mysqli_connect_error();
exit();
}


//NESNE TABANLI//

$mysqli = new mysqli("localhost","root","sifre","veritabaniAdi");
$mysqli->set_charset("UTF8");
if ($mysqli -> connect_errno) {
echo "MYSQL bağlantı hatası: " . $mysqli -> connect_error;
exit();
}
$mysqli->close($mysqli);

?>

mysqli_init()

MySQL sunucusuna yeni bir bağlantı açmak için kullanılır.

< ?php

				
$VeritabaniBaglantisi = mysqli_init();
if (!$VeritabaniBaglantisi) {
die("mysqli_init hatası");
}
if (!mysqli_real_connect($VeritabaniBaglantisi,"localhost","kullaniciAdi","sifre","VeritabaniAdi")) {
die("Bağlantı hatası: " . mysqli_connect_error());
}
mysqli_close($VeritabaniBaglantisi);

?>

mysqli_real_connect()

mysqli_init() metodu kullanılarak açılmış olan yeni MySQL bağlantısına, bağlantı bilgilerini atamak / tanımlamak için kullanılır

< ?php

				
$mysqli = mysqli_init();
if (!$mysqli) {
die("mysqli_init hatası");
}
$mysqli -> options(MYSQLI_OPT_CONNECT_TIMEOUT, 10);
$mysqli -> options(MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE, "myfile.cnf");
$mysqli -> real_connect("localhost","kullaniciAdi","sifre","VeritabaniAdi");

?>

mysqli_get_client_info()

PHP yazılımı içerisinde sisteme tanımlı olan MySQL istemcisi kütüphanesinin (libmysql) detay bilgisini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo mysqli_get_client_info();

?>

mysqli_get_client_version()

PHP yazılımı içerisinde sisteme tanımlı olan MySQL istemcisi kütüphanesinin (libmysql) sürüm bilgisini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
echo mysqli_get_client_version();

?>

mysqli_get_host_info()

Sisteme tanımlı olan MySQL sunucusunun isim ve bağlantı protokol türü bilgisini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$VeritabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","kullaniciAdi","sifre","veritabaniAdi");
echo mysqli_get_host_info($VeritabaniBaglantisi);//NESNE TABANLI//

$VeritabaniBaglantisi=new mysqli("localhost","root","","egitim");
echo $VeritabaniBaglantisi->host_info;

?>

mysqli_get_proto_info()

Sisteme tanımlı olan MySQL sunucusunun bağlantı protokolü sürüm bilgisini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür

< ?php

				
$VeritabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","kullanıcıAdi","sifre","VeritabaniAdi");
echo mysqli_get_proto_info($VeritabaniBaglantisi) ;


//NESNE TABANLI //

$VeritabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","kullanıcıAdi","sifre","VeritabaniAdi");
echo $VeritabaniBaglantisi->protocol_version ;

?>

mysqli_get_server_info()

Sisteme tanımlı olan MySQL sunucusunun detay bilgisini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$VeritabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","kullaniciAdi","sifre","veritabaniAdi");
echo mysqli_get_server_info($VeritabaniBaglantisi) ;


//NESNE TABANLI//

$VeritabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","kullaniciAdi","sifre","veriTabaniAdi");
echo $VeritabaniBaglantisi->server_info ;

?>

mysqli_select_db()

Kendisine parametre olarak verilen değerler doğrultusunda, daha önceden açılmış olan MySQL bağlantısı üzerinden istenilen veritabanı tablosunu seçmek için kullanılır.

< ?php

				
$mysqli = mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_set_charset($mysqli,"UTF8");
if (mysqli_connect_errno()) {
echo "MySQL bağlantı hatası: " . mysqli_connect_error();
exit();
}
else{
echo "Veritabanına bağlanıldı";
mysqli_select_db($mysqli,"egitim");
}
$mysqli -> close();

//NESNE TABANLI//


$mysqli = new mysqli("localhost","root","","");
$mysqli->set_charset("UTF8");
if ($mysqli -> connect_errno) {
echo "MySQL bağlantı hatası: " . $mysqli -> connect_error;
exit();
}
else{
echo "Veritabanına bağlanıldı";
$mysqli->select_db("egitim");
}
$mysqli -> close();

?>

Birden fazla veritabanina bağlanmak

Birden fazla veritabanına en kısa kodu kullanarak bağlanmak için kullanılınır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Veritabani Hatasi".mysqli_connect_error();
}
else{
echo "baglanti kuruldu";
}
$sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM veritabani1.tablo1 ");
$sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM veritabani2.tablo1 ");
$sorguuc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM veritabani1.tablo2 ");
$sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM veritabani2.tablo2 ");
mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_query()

MySQL sunucusuna açılmış olan bağlantı dahilinde yeni bir sorgu işlemi yapmak için kullanılır. Ayrıca istenirse sorgu işlemi ile alakalı tüm bilgileri bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
$veriTabanibaglantisi = mysqli_connect("localhost","root","","egitim");
mysqli_set_charset($veriTabanibaglantisi,"UTF8");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Hata:".mysqli_connect_error();
}
else{
echo "baglantı kuruldu";
}
$sorgu = mysqli_query($veriTabanibaglantisi,"SELECT * FROM php ");
if($sorgu){
print_r($sorgu);
}
else{
echo "Sorgulama hatası";
}
mysqli_close($veriTabanibaglantisi);


//NESNE TABANLI//

$veriTabanibaglantisi = new MySQLi("localhost","root","","egitim");
$veriTabanibaglantisi->set_charset("UTF8");
if($veriTabanibaglantisi->connect_errno){
echo "Hata:".$veriTabanibaglantisi->connect_error;
}
else{
echo "baglantı kuruldu";
}
$sorgu = $veriTabanibaglantisi->query("SELECT * FROM php ");
if($sorgu){
print_r($sorgu);
}
else{
echo "Sorgulama hatası";
}
$veriTabanibaglantisi->close();

?>

CREATE DATABASE

MySQL sunucusuna yeni bir database ekleme / oluşturma için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error();
}
else{
echo "Veritabanina bağlanıldı.";
}
$sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CREATE DATABASE veritabani CHARACTER SET UTF8 COLLATE utf8_general_ci");
if($sorgu){
echo "veritabanı oluşturuldu.";
}else{
echo "veritabanı oluşturulamadı.";
}
mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);


//NESNE TABANLI//

$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","");
$veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8");
if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){
echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error;
}
else{
echo "Veritabanina bağlanıldı.";
}
$sorgu = $veriTabaniBaglantisi->query("CREATE DATABASE veritabani CHARACTER SET UTF8 COLLATE utf8_general_ci");
if($sorgu){
echo "veritabanı oluşturuldu.";
}else{
echo "veritabanı oluşturulamadı.";
}
$veriTabaniBaglantisi->close();

?>

CREATE TABLE

MySQL sunucusundaki database içerisine yeni bir tablo ekleme / oluşturma için kullanılır. Ayrıca istenirse herhangi bir tablo içeriklerini başka bir tabloyada kopyalamak için de kullanılabilir.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabani");
mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error();
}
else{
echo "Veritabanina bağlanıldı.";
}
$sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CREATE TABLE `veritabani`.`tablomunadi` ( `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT , `isim` VARCHAR(255) NOT NULL , `soyisim` VARCHAR(255) NOT NULL , `yas` INT(10) NOT NULL , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB CHARSET=utf8 COLLATE utf8_general_ci; ");
if($sorgu){
echo "tablo oluşturuldu.";
}else{
echo "tablo oluşturulamadı.";
}
mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

//NESNE TABANLI//

$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabani");
$veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8");
if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){
echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error;
}
else{
echo "Veritabanina bağlanıldı.";
}
$sorgu = $veriTabaniBaglantisi->query("CREATE TABLE `veritabani`.`tablomunadi` ( `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT , `isim` VARCHAR(255) NOT NULL , `soyisim` VARCHAR(255) NOT NULL , `yas` INT(10) NOT NULL , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB CHARSET=utf8 COLLATE utf8_general_ci; ");
if($sorgu){
echo "tablo oluşturuldu.";
}else{
echo "tablo oluşturulamadı.";
}
$veriTabaniBaglantisi->close();

?>

Tablo kopyalama

MySQL'de aynı veritabanında veya farklı veritabında tablo kopyalamak için bu yöntem uygulanır.

< ?php

				
//FARKLI VERİTABANINDAN TABLO KOPYALAMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error();
}
else{
echo "Veritabanina bağlanıldı.";
}
$sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CREATE TABLE yeniveritabani.yenitablo LIKE veritabani.tablomunadi;
");
if($sorgu){
echo "tablo kopyalandı.";
}else{
echo "tablo kopyalanamadı.";
}
mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);


//AYNI VERİTABANINDA TABLO KOPYALAMA//

$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabani");
mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error();
}
else{
echo "Veritabanina bağlanıldı.";
}
$sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CREATE TABLE yenitablo LIKE tablomunadi;
");
if($sorgu){
echo "tablo kopyalandı.";
}else{
echo "tablo kopyalanamadı.";
}
mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

RENAME

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun adını değiştirmek / güncellemek için kullanılır. Ayrıca istenirse herhangi bir tabloyu içerisinde bulunduğu database'den başka bir database'e taşımak için de kullanılabilir.

< ?php

				
//TABLO ADI DEĞİŞTİRME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"RENAME TABLE tablo TO yenitabloadi; "); if($sorgu){ echo "tablo adı değiştirildi."; }else{ echo "tablo adı değiştirilemedi."; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); //TABLO TAŞIMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"RENAME TABLE veritabani.tablo TO yeniveritabani.tablo; "); if($sorgu){ echo "tablo taşındı."; }else{ echo "tablo taşınamadı."; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

DROP DATABASE

MySQL sunucusundaki içerisinde bulunan herhangi bir database'i silmek için kullanılır.

< ?php

				
//VERİ TABANI SİLME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"DROP DATABASE veritabani; "); if($sorgu){ echo "Veritabani Silindi."; }else{ echo "Veritabani silinemedi."; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

DROP TABLE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloyu silmek için kullanılır.

< ?php

				
//TABLO SİLME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"DROP TABLE tablo; "); if($sorgu){ echo "Tablo Silindi."; }else{ echo "Tablo silinemedi."; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

ALTER TABLE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya yeni bir sütun ekleneceğini, herhangi bir sütunun silineceğini veya herhangi bir sütun adının yada yapısının değiştirileceğini belirtmek için kullanılır.

< ?php

				
//SUTUN EKLEME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ALTER TABLE tablo ADD sehir varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL "); if($sorgu){ echo "Sutun Eklendi."; }else{ echo "Sutun Ekelenemedi."; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

ADD / ADD COLUMN

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya yeni bir sütun eklemek için kullanılır. (ALTER TABLE ifadesi ile)

< ?php

				
//SUTUN EKLEME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ALTER TABLE tablo ADD sehir varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL, ADD mail varchar(25) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL "); if($sorgu){ echo "Sutun Eklendi."; }else{ echo "Sutun Ekelenemedi."; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

FIRST

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya eklenecek olan yeni sütunun, diğer tüm sütunların en başına eklenmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır. (ALTER TABLE ifadesi ile)

< ?php

				
//BAŞA SUTUN EKLEME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ALTER TABLE tablo ADD ilkSutun varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL FIRST "); if($sorgu){ echo "Sutun en başa eklendi."; }else{ echo "Sutun başa eklenemedi."; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

AFTER

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya eklenecek olan yeni sütunun, belirtilecek olan sütundan bir sonra eklenmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır. (ALTER TABLE ifadesi ile)

< ?php

				
//BELİRTİLEN SUTUNDAN SONRAYA SUTUN EKLEME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ALTER TABLE tablo ADD eklenenSutun varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL AFTER isim "); if($sorgu){ echo "Sutun isim sutunundan sonraya eklendi."; }else{ echo "Sutun isim sutunundan sonraya eklenemedi !"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

MODIFY / MODIFY COLUMN

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablodaki herhangi bir sütunun yapısını değiştirmek için kullanılır. (ALTER TABLE ifadesi ile)

< ?php

				
//BELİRTİLEN SUTUNUN YAPISINI DEĞİŞTİRME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ALTER TABLE tablo MODIFY yas int(3) "); if($sorgu){ echo "Sutun yapısı güncellendi."; }else{ echo "Sutun yapısı güncellenmedi !"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

CHANGE / CHANGE COLUMN

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablodaki herhangi bir sütunun adını yada yapısını değiştirmek için kullanılır. (ALTER TABLE ifadesi ile)

< ?php

				
//BELİRTİLEN SUTUNUN ADINI VE YAPISINI DEĞİŞTİRME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ALTER TABLE tablo CHANGE soyisim email varchar(15) "); if($sorgu){ echo "Sutun yapısı ve ismi güncellendi."; }else{ echo "Sutun yapısı ve ismi güncellenmedi !"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

DROP / DROP COLUMN

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablodaki herhangi bir sütunu silmek için kullanılır. (ALTER TABLE ifadesi ile)

< ?php

				
//BELİRTİLEN SUTUNU SİLME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ALTER TABLE tablo DROP email, DROP yas, DROP eklenenSutun "); if($sorgu){ echo "Sutun Silindi."; }else{ echo "Sutun Silinemedi!"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

TRUNCATE TABLE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun tüm içeriklerini boşaltmak / sıfırlamak için kullanılır.

< ?php

				
//TABLOYU BOŞALTMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"TRUNCATE TABLE tablo "); if($sorgu){ echo "Tablo Boşaltıldı."; }else{ echo "Tablo Boşaltılamadı.!"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

SHOW TABLES

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan tüm tabloların listesini bulmak için kullanılır

< ?php

				
//TABLOLARI GÖSTERME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SHOW TABLES"); if($sorgu){ while($tabloAdi=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $tabloAdi[0]."
"; } }else{ echo "Tablo Listesi Getirilemedi!"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); //TÜM TABLOLARI VE SUTUNLARI GÖSTERME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SHOW TABLES"); if($sorgu){ while($tabloAdi=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $tabloAdi[0]."
"; $sutunSorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SHOW COLUMNS FROM $tabloAdi[0]"); while($sutunAdi=mysqli_fetch_array($sutunSorgu)){ echo $sutunAdi[0]."
"; } } }else{ echo "Tablo Listesi Getirilemedi!"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

CHECK

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun kontrol edilmesi için kullanılır

< ?php

				
//TABLO BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE tablo"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE tablo"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE tablo"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE tablo"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo "Tablo bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); //TÜM TABLOLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SHOW TABLES"); while($tabloAdi=mysqli_fetch_array($sorgu)){ $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE $tabloAdi[0]"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo " $tabloAdi[0] isimli tablonun bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

ANALYZE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun çözümlenmesi / analiz edilmesi için kullanılır.

< ?php

				
//TABLO BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE tablo"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE tablo"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE tablo"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE tablo"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo "Tablo bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); //TÜM TABLOLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SHOW TABLES"); while($tabloAdi=mysqli_fetch_array($sorgu)){ $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE $tabloAdi[0]"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo " $tabloAdi[0] isimli tablonun bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

REPAIR

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun onarılması için kullanılır

< ?php

				
//TABLO BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE tablo"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE tablo"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE tablo"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE tablo"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo "Tablo bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); //TÜM TABLOLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SHOW TABLES"); while($tabloAdi=mysqli_fetch_array($sorgu)){ $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE $tabloAdi[0]"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo " $tabloAdi[0] isimli tablonun bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

OPTIMIZE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun optimize edilmesi için kullanılır

< ?php

				
//TABLO BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE tablo"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE tablo"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE tablo"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE tablo"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo "Tablo bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); //TÜM TABLOLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SHOW TABLES"); while($tabloAdi=mysqli_fetch_array($sorgu)){ $sorguBir = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"CHECK TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguIki = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"ANALYZE TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguUc = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"REPAIR TABLE $tabloAdi[0]"); $sorguDort = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"OPTIMIZE TABLE $tabloAdi[0]"); if(($sorguBir==true)and($sorguIki==true)and($sorguUc==true)and($sorguDort==true)){ echo " $tabloAdi[0] isimli tablonun bakımı yapıldı."; }else{ echo "Tablo bakımı yapılamadı !"; } } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_fetch_assoc()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun tüm verilerini ilişkisel bir dizi halinde okumak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM ders"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

AS

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun, belirtilecek olan herhangi bir sütununa alias atamak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT sutun as sutunanahtari FROM tablo"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $kayit["sutunanahtari"]; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_fetch_row()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun tüm verilerini numaralandırılmış bir dizi halinde okumak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tablo"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_row($sorgu)){ print_r( $sorgu); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_fetch_array()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun tüm verilerini düzenli bir dizi halinde okumak için kullanılır.

< ?php

				
// TABLONUN ANAHTAR VE SUTUN ADI DEĞERLERİYLE BİRLİKTE OKUMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tablo"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu,MYSQLI_BOTH)){ print_r( $kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); // TABLONUN ANAHTAR DEĞERLERİYLE BİRLİKTE OKUMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tablo"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu,MYSQLI_NUM)){ print_r( $kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); // TABLOYU SUTUN ADIYLA BİRLİKTE OKUMA// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tablo"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu,MYSQLI_ASSOC)){ print_r( $kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_fetch_object()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun tüm verilerini nesne halinde okumak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tablo"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_object($sorgu)){ echo $kayit->id; echo $kayit->isim; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_free_result()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablo ile alakalı istenilen işlem / işlemler bittiğinde hafızayı boşaltmak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","yeniveritabani"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tablo"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } mysqli_free_result($sorgu); } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

close()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablo ile alakalı nesnesel yapı ile istenilen işlem / işlemler bittiğinde hafızayı boşaltmak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","egitim"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->query("SELECT * FROM php"); if($sorgu){ while($kayit=$sorgu->fetch_array()){ print_r($kayit); } $sorgu ->close(); } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

LIMIT

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun işlem esnasında tüm verilerini işlemek yerine sadece belirtilen adet veya aralıklar kadar işlemek istenildiğini belirtmek için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloadi LIMIT 2,4"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

ORDER BY

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun verilerine işlem esnasında hangi sıra / sıralar dahilinde erişilmek istenildiğini belirtmek için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloadi ORDER BY sıralanacakDeger DESC"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

WHERE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun işlem esnasında tüm verilerini işlemek yerine sadece koşula bağlı verilerin işlemek istenildiğini belirtmek için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi WHERE id=1"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

LIKE

MySQL'de içerisinde belirtilen ifadeyi geçen veya geçmeyen ifadeleri bulmak için kullanılınır.

< ?php

				
//İÇERİSİNDE BELİRTİLEN İFADEYİ GEÇEN DEĞERLERİ DÖNDÜRME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi WHERE sutunAdi LIKE '%kelime%'"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi); //İÇERİSİNDE BELİRTİLEN İFADEYİ GEÇMEYEN DEĞERLERİ DÖNDÜRME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi WHERE sutunAdi NOT LIKE '%kelime%'"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

IN

IN : İçerisinde belirtilen ifadeye eşit olan değerleri döndürme(MySQL'de)

< ?php

				
//İÇERİSİNDE BELİRTİLEN İFADEYE EŞİT OLAN DEĞERLERİ DÖNDÜRME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi WHERE SutunAdi IN (1,2,3) "); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

NOT IN

NOT IN : İçerisinde belirtilen ifadeye eşit olmayan değerleri döndürme(MySQL'de)

< ?php

				
//İÇERİSİNDE BELİRTİLEN İFADEYE EŞİT OLMAYAN DEĞERLERİ DÖNDÜRME// $veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi WHERE SutunAdi NOT IN (1,2,3) "); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

FIND_IN_SET

Ayrılmış halde içeren (MySQL'de)

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM TabloAdi WHERE FIND_IN_SET ('1',sutunAdi)"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

BETWEEN

Aralığında (MySQL'de)

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","varitabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi WHERE SutunAdi BETWEEN 3 AND 5"); if($sorgu){ while($kayit=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayit); } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_num_rows()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun toplam kayıt sayısını bulmak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); echo $kayit; } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_fetch_lengths()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun herhangi bir kaydını içeren satırındaki tüm sütunlarda bulunan verilerin ayrı ayrı toplam karakter sayısını bulmak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tablo"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ $karakterSayisi=mysqli_fetch_lengths($sorgu); print_r( $karakterSayisi); } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

COUNT

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun belirtilecek olan sütununun toplam kayıt sayısını bulmak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT COUNT(sutunAdi) AS atananSayi FROM tabloAdi"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $kayitlar["atananSayi"]; } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

MIN

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun belirtilecek olan sütununun en küçük kayıt değerini bulmak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT MIN(sutunAdi) AS atananSayi FROM tabloAdi"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $kayitlar["atananSayi"]; } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

MAX

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun belirtilecek olan sütununun en büyük kayıt değerini bulmak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT MAX(sutunAdi) AS Sayi FROM tabloAdi"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $kayitlar["Sayi"]; } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

SUM

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun belirtilecek olan sütununun tüm kayıt değerlerinin toplamı bulmak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT SUM(sutunAdi) AS Sayi FROM tabloAdi"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $kayitlar["Sayi"]; } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

AVG

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun belirtilecek olan sütununun tüm kayıt değerlerinin ortalamasını bulmak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT AVG(sutunAdi) AS Sayi FROM tabloAdi"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ echo $kayitlar["Sayi"]; } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

DISTINCT

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun verilerini okuma işlemi sırasında belirtilecek olan sütuna / sütunlara ait tekrar eden verilerin sadece ilkini işleme dahil ederek diğerlerinin işlem dışında bırakılmasını sağlamak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT DISTINCT sutunAdi FROM tablo"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayitlar); } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

GROUP BY

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun verilerini okuma işlemi sırasında belirtilecek olan sütuna / sütunlara ait tekrar eden verilerin gruplandırılmasını sağlamak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"SELECT * FROM tabloAdi GROUP BY sutunAdi"); if($sorgu){ $kayit=mysqli_num_rows($sorgu); if($kayit>0){ while($kayitlar=mysqli_fetch_array($sorgu)){ print_r($kayitlar); } } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

INSERT INTO

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya yeni bir kayıt satırı ile birlikte verisini de / verilerini de eklemek için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"INSERT INTO php(id,sutun1,sutun2,sutun3,sutun4) values ('1','deger1','deger2','deger3','deger4')"); if($sorgu){ if($sorgu){ echo "kayıt eklendi"; } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_insert_id()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, eklenen son kaydın id değerini / verisini bulmak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"INSERT INTO sutun(id,deger) values ('','deger1')"); if($sorgu){ if($sorgu){ echo "kayıt eklendi"; echo "son deger idsi:"; echo mysqli_insert_id($veriTabaniBaglantisi); } else{ echo "Kayıt Bulunamadı."; } } else{ echo "Sorgu Hatası"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

UPDATE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun herhangi bir kaydını içeren satırındaki sütuna / sütunlara ait veriyi / verileri güncellemek için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"UPDATE tablo SET deger1='veri1' , deger2='veri2' WHERE id=1"); if($sorgu){ echo "Güncelleme tamam"; } else{ echo "Güncelleme Başarısız!"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

REPLACE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun herhangi bir kaydını içeren satırındaki / satırlarındaki sütuna ait veriyi tam veya kısmi olarak değiştirmek için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"UPDATE tabloAdi SET sutunAdi=REPLACE(sutunAdi,'değişecekDeger','alacağıDeğer' ) WHERE id=1"); if($sorgu){ echo "Güncelleme tamam"; } else{ echo "Güncelleme Başarısız!"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

DELETE

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun herhangi bir kaydını içeren satırı / satırları silmek için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"DELETE from sutunAdi WHERE id=1"); if($sorgu){ echo "Silme işlemi tamam"; } else{ echo "Silme işlemi başarısız!"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

mysqli_affected_rows()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya bağlanılarak işlem yapıldığında etkilenen kayıt sayısını bulmak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=mysqli_connect("localhost","root","","veritabaniAdi"); mysqli_set_charset($veriTabaniBaglantisi,"UTF8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Bağlantı Hatası:".mysqli_connect_error(); die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = mysqli_query($veriTabaniBaglantisi,"DELETE from sutun WHERE id=3"); $etkilenen = mysqli_affected_rows($veriTabaniBaglantisi); if($etkilenen){ echo "kayıtlar değişti"; } else{ echo "kayıtlar değişmedi"; } mysqli_close($veriTabaniBaglantisi);

?>

prepare()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya yapılacak işleme göre query hazırlamak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->prepare("SELECT sutun1 , sutun2 , sutun3 FROM tablo"); if($sorgu){ $sorgu-> execute(); $sorgu->bind_result($deger1,$deger2,$deger3); while ($sorgu->fetch()){ echo $deger1.$deger2.$deger3; } } else{ echo "kayıtlar değişmedi"; } $veriTabaniBaglantisi->close();

?>

bind_param()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya yapılacak işleme göre prepare() metodu kullanılarak hazırlanmış olan query'yi derlemek (parametre veti türleri ve verileri) için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->prepare("SELECT * FROM tablo WHERE id=?"); if($sorgu){ $sayi=5; $sorgu->bind_param("i",$sayi); $sorgu-> execute(); $sorgu->bind_result($sutun1,$sutun2,$sutun3); while ($sorgu->fetch()){ echo $sutun1.$sutun2.$sutun3; } } else{ echo "kayıt bulunamadı"; } $veriTabaniBaglantisi->close(); // PARAM METODU İLE BİRDEN FAZLA DEĞER EKLEME// $veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->prepare("INSERT INTO tabloAdi (sutun1,sutun2,sutun3) values (?,?,?) "); if($sorgu){ $sayi=5; $kelime="ali"; $kelime2="veli"; $sorgu->bind_param("iss",$sayi,$kelime,$kelime2); $sorgu-> execute(); if($sorgu){ echo "Kayıt Eklendi;"; }else{ echo "Kayıt Eklenemedi!"; } } else{ echo "kayıt bulunamadı"; } $veriTabaniBaglantisi->close(); //PARAM METODU İLE GÜNCELLEME İŞLEMİ// $veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->prepare("UPDATE tabloAdi SET sutun1=? , sutun2=? ,sutun3=? WHERE id=? "); if($sorgu){ $kelime1="ali"; $kelime2="veli"; $kelime3="veli"; $sayi=1; $sorgu->bind_param("sssi",$kelime1,$kelime2,$kelime3,$sayi); $sorgu-> execute(); if($sorgu){ echo "Kayıt Güncellendi;"; }else{ echo "Kayıt Güncellenemedi!"; } } else{ echo "kayıt bulunamadı"; } $veriTabaniBaglantisi->close();

?>

execute()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tabloya yapılacak işleme göre prepare() metodu kullanılarak hazırlanmış olan query'yi çalıştırmak için kullanılır

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->prepare("SELECT sutun1 , sutun2 , sutun3 FROM tablo"); if($sorgu){ $sorgu-> execute(); $sorgu->bind_result($deger1,$deger2,$deger3); while ($sorgu->fetch()){ echo $deger1.$deger2.$deger3; } } else{ echo "kayıtlar değişmedi"; } $veriTabaniBaglantisi->close();

?>

bind_result()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun veri okuma işlemi için prepare() metodu kullanılarak hazırlanmış ve execute() metodu kullanılarak çalıştırılmış olan query'nin sonuçlarını almak için kullanılır.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->prepare("SELECT sutun1 , sutun2 , sutun3 FROM tablo"); if($sorgu){ $sorgu-> execute(); $sorgu->bind_result($deger1,$deger2,$deger3); while ($sorgu->fetch()){ echo $deger1.$deger2.$deger3; } } else{ echo "kayıtlar değişmedi"; } $veriTabaniBaglantisi->close();

?>

fetch()

MySQL sunucusundaki database içerisinde bulunan herhangi bir tablonun tekil veri okuma işlemi için prepare() metodu kullanılarak hazırlanmış, execute() metodu kullanılarak çalıştırılmış ve sonuçları alınmış olan query'nin verilerini okumak için kullanılır. Ayrıca istenirse verilere erişim şeklide belirtilebilir.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $sorgu = $veriTabaniBaglantisi->prepare("SELECT sutun1 , sutun2 , sutun3 FROM tablo"); if($sorgu){ $sorgu-> execute(); $sorgu->bind_result($deger1,$deger2,$deger3); while ($sorgu->fetch()){ echo $deger1.$deger2.$deger3; } } else{ echo "kayıtlar değişmedi"; } $veriTabaniBaglantisi->close();

?>

mysqli_real_escape_string()

Belirtilecek olan içerikte bulunabilecek olan tüm özel karakterlerin önüne \ işareti yani kaçırma operatörü ekler ve sade bir metin içeriği oluşturarak, oluşturduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$veriTabaniBaglantisi=new MySQLi("localhost","root","","veritabaniAdi"); $veriTabaniBaglantisi->set_charset("UTF8"); if($veriTabaniBaglantisi->connect_errno){ echo "Bağlantı Hatası:".$veriTabaniBaglantisi->connect_error; die(); } else{ echo "Veritabanina bağlanıldı."; } $deger="Bu / Metnin 'içerisinde' @özel karakerler mevcu
ttur;."; echo mysqli_escape_string($veriTabaniBaglantisi,$deger); $veriTabaniBaglantisi->close();

?>

unset()

Belirtilecek olan değişkeni, dizi anahtarını ve elemanını veya session'ı silmek / yok etmek için kullanılır.

< ?php

				
$_SESSION["isim"]="ali"; echo $_SESSION["isim"]; unset( $_SESSION); echo $_SESSION["isim"];//Hata verir// $dizi=array("deger1","deger2","deger3"); print_r($dizi); unset($dizi); print_r($dizi);//Hata verir//

?>

var_export()

Belirtilecek olan herhangi bir değişkenin çözümlenebilir gösterimini bularak, bulduğu gösterimin ekran çıkılanmasını sağlamak için kullanılır.

< ?php

				
$tamsayi = 32; echo var_export($tamsayi); $kelime = "Deneme Metni"; echo var_export($kelime) ; $rasyonel = 32.5; echo var_export($rasyonel); $dizi = array("elma", "armut", "kiraz"); echo var_export($dizi);

?>

printf()

Belirtilecek olan içeriğin, biçimli bir yapıya göre ekran çıkılanmasını sağlamak için kullanılır.

< ?php

				
$sayi=238; $sayi1 = 123456789; $sayi2 = -123456789; $karakter = 50; printf("Borcunuz %0.2f TL
",$sayi); printf("%%
"); // Yüzde işaretini verir echo sprintf("%%
"); // Yüzde işaretini verir printf("%%b = %b
",$sayi1); //Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin binary (ikilik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%b = %b
",$sayi1); //Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin binary (ikilik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. printf("%%c = %c
",$karakter); // Değeri tam sayı ve ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (bilgi değişimi için amerikan standart kodlama sistemi) karakter seti türü gibi ele alarak, ilgili değerin karşılığı olan karakterin görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%c = %c
",$karakter); // Değeri tam sayı ve ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (bilgi değişimi için amerikan standart kodlama sistemi) karakter seti türü gibi ele alarak, ilgili değerin karşılığı olan karakterin görüntülenmesini sağlar. printf("%%d = %d
",$sayi1); //Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli decimal (onluk) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%d = %d
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli decimal (onluk) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. printf("%%e = %e
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.2e+2 gibi) echo sprintf("%%e = %e
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar.(1.2e+2 gibi) printf("%%E = %E
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.2E+2 gibi) echo sprintf("%%E = %E
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.2E+2 gibi) printf("%%u = %u
",$sayi1); // Pozitif ondalıklı sayı echo sprintf("%%u = %u
",$sayi1); // Pozitif ondalıklı sayı printf("%%u = %u
",$sayi2); // Negatif ondalıklı sayı echo sprintf("%%u = %u
",$sayi2); // Negatif ondalıklı sayı printf("%%f = %f
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar echo sprintf("%%f = %f
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar printf("%%F = %F
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı olmaksınız gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%F = %F
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı olmaksınız gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar. printf("%%g = %g
",$sayi1); //Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802e+15 gibi) echo sprintf("%%g = %g
",$sayi1); //Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802e+15 gibi) printf("%%G = %G
",$sayi1); // Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802E+15 gibi) echo sprintf("%%G = %G
",$sayi1); // Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802E+15 gibi) printf("%%o = %o
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli octal (sekizlik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%o = %o
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli octal (sekizlik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. printf("%%s = %s
",$sayi1); // Değeri string (alfanumerik) veri türü şeklinde ele alarak, değerin string (alfanumerik) veri türünde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%s = %s
",$sayi1); // Değeri string (alfanumerik) veri türü şeklinde ele alarak, değerin string (alfanumerik) veri türünde görüntülenmesini sağlar. printf("%%x = %x
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin küçük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29ea6ad gibi) echo sprintf("%%x = %x
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin küçük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29ea6ad gibi) printf("%%X = %X
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin büyük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29EA6AD gibi) echo sprintf("%%X = %X
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin büyük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29EA6AD gibi)

?>

sprintf()

Belirtilecek olan içeriğin, biçimli bir yapıya göre yeni bir değişken içerisine depolanmasını sağlamak için kullanılır.

< ?php

				
$sayi=238; $sayi1 = 123456789; $sayi2 = -123456789; $karakter = 50; printf("Borcunuz %0.2f TL
",$sayi); printf("%%
"); // Yüzde işaretini verir echo sprintf("%%
"); // Yüzde işaretini verir printf("%%b = %b
",$sayi1); //Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin binary (ikilik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%b = %b
",$sayi1); //Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin binary (ikilik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. printf("%%c = %c
",$karakter); // Değeri tam sayı ve ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (bilgi değişimi için amerikan standart kodlama sistemi) karakter seti türü gibi ele alarak, ilgili değerin karşılığı olan karakterin görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%c = %c
",$karakter); // Değeri tam sayı ve ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (bilgi değişimi için amerikan standart kodlama sistemi) karakter seti türü gibi ele alarak, ilgili değerin karşılığı olan karakterin görüntülenmesini sağlar. printf("%%d = %d
",$sayi1); //Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli decimal (onluk) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%d = %d
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli decimal (onluk) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. printf("%%e = %e
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.2e+2 gibi) echo sprintf("%%e = %e
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar.(1.2e+2 gibi) printf("%%E = %E
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.2E+2 gibi) echo sprintf("%%E = %E
",$sayi1); // Değeri bilimsel gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.2E+2 gibi) printf("%%u = %u
",$sayi1); // Pozitif ondalıklı sayı echo sprintf("%%u = %u
",$sayi1); // Pozitif ondalıklı sayı printf("%%u = %u
",$sayi2); // Negatif ondalıklı sayı echo sprintf("%%u = %u
",$sayi2); // Negatif ondalıklı sayı printf("%%f = %f
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar echo sprintf("%%f = %f
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar printf("%%F = %F
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı olmaksınız gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%F = %F
",$sayi1); // Değeri gerçek sayı (kayan noktalı sayı) şeklinde ele alarak, değerin yerele bağlı olmaksınız gerçek sayı (kayan noktalı sayı) olarak görüntülenmesini sağlar. printf("%%g = %g
",$sayi1); //Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802e+15 gibi) echo sprintf("%%g = %g
",$sayi1); //Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802e+15 gibi) printf("%%G = %G
",$sayi1); // Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802E+15 gibi) echo sprintf("%%G = %G
",$sayi1); // Değeri kısa gösterim şeklinde ele alarak görüntülenmesini sağlar. (1.9802E+15 gibi) printf("%%o = %o
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli octal (sekizlik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%o = %o
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin işaretli octal (sekizlik) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. printf("%%s = %s
",$sayi1); // Değeri string (alfanumerik) veri türü şeklinde ele alarak, değerin string (alfanumerik) veri türünde görüntülenmesini sağlar. echo sprintf("%%s = %s
",$sayi1); // Değeri string (alfanumerik) veri türü şeklinde ele alarak, değerin string (alfanumerik) veri türünde görüntülenmesini sağlar. printf("%%x = %x
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin küçük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29ea6ad gibi) echo sprintf("%%x = %x
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin küçük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29ea6ad gibi) printf("%%X = %X
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin büyük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29EA6AD gibi) echo sprintf("%%X = %X
",$sayi1); // Değeri tam sayı şeklinde ele alarak, değerin büyük harfli hexadecimal (onaltılık) sayı sisteminde görüntülenmesini sağlar. (29EA6AD gibi)

?>

getenv()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir ortam değişkeninin değerini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$GATEWAY_INTERFACE = getenv("GATEWAY_INTERFACE");// server'ın (sunucunun) desteklediği CGI (Common Gateway Interface) (ortak ağ geçidi arayüzü)belirtiminin sürüm bilgisi değerini döndürür. $SERVER_ADDR = getenv("SERVER_ADDR");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasınınçalıştığı server'ın (sunucunun) IP (Internet Protocol) (İnternet Protokolü) adresi bilgisi değerini döndürür. $SERVER_NAME = getenv("SERVER_NAME");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) isim bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "ServerName" yönergesinde tanımlıdır. $SERVER_SOFTWARE = getenv("SERVER_SOFTWARE");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) yazılım bilgisi değerini döndürür. $SERVER_PROTOCOL = getenv("SERVER_PROTOCOL");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına isteğinin yapıldığı protokolün isim ve sürüm bilgisi değerini döndürür $REQUEST_METHOD = getenv("REQUEST_METHOD");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim için kullanılan istek yöntemi bilgisi değerini döndürür. $QUERY_STRING = getenv("QUERY_STRING");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim esnasında kullanılan sorgu dizesi bilgisi değerini döndürür. Web sitesinin alan adını ve yol tanımlama bilgisini içermez. $DOCUMENT_ROOT = getenv("DOCUMENT_ROOT") ;//Server'ın (sunucunun) ayar dosyasında tanımlandığı gibi, erişilen geçerli PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı root (kök) dizini bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "DocumentRoot" yönergesinde tanımlıdır. $HTTP_ACCEPT = getenv("HTTP_ACCEPT"); // PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteği için kabul edilen başlık içeriği bilgisi değerini döndürür. $HTTP_ACCEPT_ENCODING = getenv("HTTP_ACCEPT_ENCODING") ;//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteği için kabul edilen kodlama başlık içeriği bilgisi değerini döndürür. $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"); //PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteği için kabul edilen lisan başlık içeriği bilgisi değerini döndürür. $HTTP_CONNECTION = getenv("HTTP_CONNECTION"); //PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteği için kabul edilen bağlantı başlık içeriği bilgisi değerini döndürür. $HTTP_HOST = getenv("HTTP_HOST") ;// PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı host (ev sahibi) başlığı bilgisi değerini döndürür. $HTTP_REFERER = getenv("HTTP_REFERER") ;//Kullanıcının browser'ını (tarayıcısını) geçerli PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi)(Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına gönderen (referans olan) sayfanın URL (Uniform Resource Locator) (nizami kaynak bulucu) bilgisi değerini döndürür. Bazen değer elde edilemeyebilir. $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT") ;//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteğinde bulunan kullanıcı browser'ı (tarayıcısı) sistem bilgisi değerini döndürür. $HTTPS = getenv("HTTPS") ;//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteği için Https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) (güvenli hiper metin transferi protokolü) protokolünün kullanılıp kullanılmadığı bilgisi değerini döndürür. Https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) (güvenli hiper metin transferi protokolü) protokolü yoksa değer boş döner. $REMOTE_ADDR = getenv("REMOTE_ADDR");//Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcının IP (Internet Protocol) (İnternet Protokolü) adresi bilgisi değerini döndürür. $REMOTE_HOST = getenv("REMOTE_HOST");//Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel anasayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcının host (ev sahibi) başlığı bilgisi değerini döndürür. İlgili değerin oluşturulabilmesi için Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "HostnameLookups On" tanımı muhakkak kullanılmalıdır $REMOTE_PORT = getenv("REMOTE_PORT");//Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel anasayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcı cihazının, web server (sunucu) ile haberleşmek için kullandığı port bilgisi değerini döndürür. $SCRIPT_FILENAME = getenv("SCRIPT_FILENAME");//Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel anasayfa) dosyasının server (sunucu) üzerinde bulunduğu mutlak yol tanımlama bilgisi değerini döndürür. $SERVER_ADMIN = getenv("SERVER_ADMIN") ;//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) yönetici e-mail (elektronik posta) adresi bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "ServerAdmin" yönergesinde tanımlıdır. $SERVER_PORT = getenv("SERVER_PORT");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) iletişim amacıyla kullanılan server (sunucu) port bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "Listen" yönergesinde tanımlıdır $SERVER_SIGNATURE = getenv("SERVER_SIGNATURE");//PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun), server (sunucu) yazılımı ve diğer yazılımların sürümünü, sanal host (ev sahibi) adını ve server (sunucu) port bilgisi değerini döndürür. Bu bilgiler kısaca server (sunucu) imzası olarak adlandırılır. (Eğer etkinse. $SCRIPT_NAME = getenv("SCRIPT_NAME") ;// Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel anasayfa) dosyasının server (sunucu) üzerinde bulunduğu yol tanımlama bilgisi değerini döndürür. $REQUEST_URI = getenv("REQUEST_URI") ;//Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel anasayfa) dosyasının URI (Uniform Resourse Identifier) (nizami kaynak tanıtıcı) yol tanımlama bilgisideğerini döndürür. Web sitesinin alan adını ve PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyası adını içermez. $PATH_INFO = getenv("PATH_INFO") ;//Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel anasayfa) dosyası URL (Uniform Resource Locator) (nizami kaynak bulucu) adresinin path (yol) bilgisi değerini döndürür. print($GATEWAY_INTERFACE) ; print($SERVER_ADDR) ; print($SERVER_NAME) ; print($SERVER_SOFTWARE) ; print($SERVER_PROTOCOL) ; print($QUERY_STRING) ; print($DOCUMENT_ROOT) ; print($HTTP_ACCEPT) ; print($HTTP_ACCEPT_ENCODING) ; print($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE) ; print($HTTP_CONNECTION) ; print($HTTP_HOST) ; print($HTTP_REFERER) ; print($HTTP_USER_AGENT) ; print($HTTPS) ; print($REMOTE_ADDR) ; print($REMOTE_HOST) ; print($REMOTE_PORT) ; print($SERVER_SIGNATURE) ; print($SCRIPT_NAME) ; print($REQUEST_URI) ; print($PATH_INFO) ;

?>

get_defined_vars()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan ve aynı zamanda yazılımcı tarafından da oluşturulmuş olan tüm değişkenlerin listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
$kelime = "websitetasarimcisi"; $arabalar = array("bmw","audi","Volswagen"); $cerez = setcookie("kullanici","Ali"); print_r(get_defined_vars());

?>

get_defined_constants()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan ve aynı zamanda yazılımcı tarafından da oluşturulmuş olan tüm sabitlerin listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
print_r(get_defined_constants());

?>

get_defined_functions()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan ve aynı zamanda yazılımcı tarafından da oluşturulmuş olan tüm fonksiyonların listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
print_r(get_defined_functions());

?>

get_declared_classes()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan ve aynı zamanda yazılımcı tarafından da oluşturulmuş olan tüm sınıfların listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür

< ?php

				
print_r(get_declared_classes());

?>

get_declared_interfaces()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan ve aynı zamanda yazılımcı tarafından da oluşturulmuş olan tüm ara yüzlerin listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür

< ?php

				
print_r(get_declared_interfaces());

?>

get_declared_traits()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan ve aynı zamanda yazılımcı tarafından da oluşturulmuş olan tüm niteliklerin listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
print_r(get_declared_traits());

?>

get_class_vars()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda sınıf içeriğini kontrol ederek, sınıf dahilinde bulunan değişken ve özellik isimleri ile birlikte değerlerini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür. İşlemde public ve static tanımlı özellikler değerlendirilir

< ?php

				
class ornek { var $isim = "Ali"; public function deneme(){} } print_r(get_class_vars("ornek"));

?>

get_object_vars()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda sınıf içeriğini kontrol ederek, sınıf dahilinde bulunan değişken ve özellik isimleri ile birlikte değerlerini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür. İşlemde yalnızca public tanımlı özellikler değerlendirilir.

< ?php

				
class ornek { var $isim = "Ali"; public function deneme(){} } $orn = new ornek; print_r(get_object_vars($orn));

?>

get_class_methods()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda sınıf içeriğini kontrol ederek, sınıf dahilinde bulunan metot isimlerini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür. İşlemde public ve static tanımlı metodlar değerlendirilir.

< ?php

				
class ornek { var $isim = "Ali"; public function deneme(){} } print_r(get_class_methods("ornek"));

?>

get_included_files()

Kullanılacak olan PHP dosyasına, dahil edilmiş / eklenmiş tüm PHP dosyalarının path'ini ve isimlerini bularak, bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
print_r(get_included_files());

?>

get_required_files()

Kullanılacak olan PHP dosyasına, dahil edilmiş / eklenmiş tüm PHP dosyalarının path'ini ve isimlerini bularak, bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür

< ?php

				
print_r(get_required_files());

?>

php_ini_loaded_file()

PHP yapılandırma yönergelerinin bulunduğu php.ini dosyasının içerisinde bulunduğu dizin / dizinlerin adını / adlarını bularak, bulduğu değeri geriye döndürür

< ?php

				
echo php_ini_loaded_file();

?>

ini_get_all()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan tüm yapılandırma yönergeleri listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür. Ayrıca belirtilecek olan değer doğrultusunda tüm yapılandırma yönergeleri yerine sadece ilgili yapılandırma yönergesi değerinide döndürebilir

< ?php

				
print_r(ini_get_all());

?>

ini_get()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir yapılandırma yönergesinin değerini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
print_r(ini_get("curl.cainfo"));

?>

ini_set()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir yapılandırma yönergesine, değer atamak için kullanılır

< ?php

				
print_r(ini_get("display_errors")); ini_set("display_errors",0); print_r(ini_get("display_errors"));

?>

ini_restore()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve sisteme tanımlı olan bir yapılandırma yönergesinin, ini_set() metodu kullanılarak değiştirilmiş olan değerini varsayılan haline geri döndürmek için kullanılır.

< ?php

				
print_r(ini_get("display_errors")); ini_set("display_errors",0); print_r(ini_get("display_errors")); ini_restore("display_errors"); print_r(ini_get("display_errors"));

?>

parse_ini_file()

PHP yazılımı içerisinde kullanılabilecek ve yazılımcı tarafından oluşturulmuş olan tüm yapılandırma yönergeleri listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
parse_ini_file("C:/xampp/php/php.ini")

?>

get_extension_funcs()

PHP yazılımı içerisinde derlenmiş ve yüklenmiş sisteme tanımlı ve belirtilecek olan modülün tüm fonksiyonlarının listesini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
print_r(get_extension_funcs("mysqli"));

?>

curl_version ()

cURL sürüm bilgilerini döndürür

< ?php

				
print_r( curl_version ( )) ;

?>

curl_init()

Yeni bir CURL oturumu başlatmak / tanımlamak için kullanılır.

< ?php

				
$oturum = curl_init("https://websitetasarimcisi.com/"); curl_exec($oturum); curl_close($oturum)

?>

curl_exec()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda başlatılmış olan bir CURL oturumunu çalıştırmak için kullanılır.

< ?php

				
$oturum = curl_init("https://websitetasarimcisi.com/"); curl_exec($oturum); curl_close($oturum)

?>

curl_close()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda başlatılmış olan bir CURL oturumunu sonlandırmak / kapatmak için kullanılır.

< ?php

				
$oturum = curl_init("https://websitetasarimcisi.com/"); curl_exec($oturum); curl_close($oturum)

?>

curl_getinfo()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda başlatılmış olan bir CURL oturumunun tüm bağlantı bilgilerini bulur ve bulduğu değerlerden yeni bir dizi oluşturarak, oluşturduğu dizi değerini geriye döndürür.

< ?php

				
$oturum = curl_init("https://websitetasarimcisi.com/"); print_r(curl_getinfo($oturum)); curl_exec($oturum); curl_close($oturum)

?>

curl_error()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda başlatılmış olan bir CURL oturumunun olası bir hata ile karşılaşması durumunda hata değerini bularak, bulduğu değeri geriye döndürür.

< ?php

				
$oturum = curl_init("https://websitetasarimci123.com/"); curl_exec($oturum); $hata= curl_error($oturum); echo $hata; curl_close($oturum)

?>

curl_setopt()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultunda başlatılmış bir CURL oturumuna seçenek eklemek için kullanılır

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

curl_setopt_array()

Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultunda başlatılmış bir CURL oturumuna dizi halinde seçenek / seçenekler eklemek için kullanılır.

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt_array($oturum,[CURLOPT_URL=>"https://websitetasarimcisi.com/",CURLOPT_RETURNTRANSFER=>true,CURLOPT_TIMEOUT=>90]); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_FOLLOWLOCATION

Başlatılmış bir CURL oturumunda istenilen URL adresine ait server'ın HTTP başlığının bir parçası olarak gönderdiği Location başlığını izleyebilmek için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,true); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_NOBODY

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresinden elde edilen içeriğin body alanının alınmasını veya çıktılanmasını durdurmak için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_NOBODY,true); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_HEADER

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresinden elde edilen içerik ile birlikte HTTP üst bilgisininde bulunması / alınması gerektiğini belirtmek için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_NOBODY,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_HEADER,true); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo nl2br($sonuc);

?>

CURLOPT_HTTPHEADER

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP üst bilgisi göndermek / tanımlamak için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_NOBODY,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_HTTPHEADER,["GuvenlikKodu:123123"]); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_USERAGENT

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP isteğinde kullanılacak olan web browser'ının tanımlanmasını ve ilgili browser'dan erişim sağlandığını belirtmek için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_NOBODY,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1"); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_REFERER

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP isteğinde kullanılacak olan referans / gönderen site URL adresini belirtmek için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_NOBODY,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_REFERER,"https://www.google.com/"); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_SSLVERSION

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL ile veri alışverişi sırasında SSL eş sertifikasının sürümünü belirtmek için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSLVERSION,2); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_SSL_VERIFYPEER

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL ile veri alışverişi sırasında SSL eş sertifikasını doğrulamak veya doğrulamayı iptal etmek için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSLVERSION,2); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_SSL_VERIFYHOST

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL ile veri alışverişi sırasında SSL eş sertifikasını tanımlamak için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSLVERSION,2); curl_setopt($oturum,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_POST

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP POST işlemi tanımlamak için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/girisSonuc.php"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POST,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POSTFIELDS,["kullanici" => "admin","sifre" => "sifre*"]); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_POSTFIELDS

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP POST işleminde gönderilecek olan veri / verileri tanımlamak için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/girisSonuc.php"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POST,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POSTFIELDS,["kullanici" => "admin","sifre" => "sifre"]); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLFile()

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresine HTTP POST işlemi tanımlandıktan sonra, CURLOPT_POSTFIELDS dahilinde karşı server'a dosya yüklemek için kullanılır.

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POST,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POSTFIELDS,[ "dosya"=> new CURLFile(__DIR__."/yuklenecek/dosya.png") ]); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_FILE

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresinden elde edilen içeriğin aktarılacağı dosyayı tanımlamak için kullanılır.

< ?php

				
$dosya = fopen("deneme.html","w"); $oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://websitetasarimcisi.com/"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_FILE,$dosya); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_COOKIEJAR

Başlatılmış olan bir CURL oturumu sonlandırıldığında / kapatıldığında daha önceden oluşmuş olan cookie'lerin kaydedileceği dosyayı tanımlamak için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://sutesisatcimiz.com/girisSonuc"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POST,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POSTFIELDS,["kullaniciAdi"=>"admin","sifre"=>"123123"]); curl_setopt($oturum,CURLOPT_COOKIE,"Kullanici=admin"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_COOKIEJAR,__DIR__."/cerez.txt"); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc;

?>

CURLOPT_COOKIEFILE

Başlatılmış olan bir CURL oturumunda istenilen URL adresinde kullanılacak olan cookie'lerin tutulduğu dosyayı belirtmek ve içeriğindeki değerleri karşı server'a iletmek için kullanılır. (curl_setopt() veya curl_setopt_array() metodu ile)

< ?php

				
$oturum = curl_init(); curl_setopt($oturum,CURLOPT_URL,"https://sutesisatcimiz.com/girisSonuc"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POST,true); curl_setopt($oturum,CURLOPT_POSTFIELDS,["kullaniciAdi"=>"admin","sifre"=>"123123"]); curl_setopt($oturum,CURLOPT_COOKIE,"Kullanici=admin"); curl_setopt($oturum,CURLOPT_COOKIEJAR,__DIR__."/cerez.txt"); $sonuc = curl_exec($oturum); curl_close($oturum); echo $sonuc; $oturum2 = curl_init(); curl_setopt($oturum2,CURLOPT_URL,"https://sutesisatcimiz.com/yonetimSayfasi"); curl_setopt($oturum2,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($oturum2,CURLOPT_COOKIEFILE,__DIR__."/cerez.txt"); $sonuc2 = curl_exec($oturum2); curl_close($oturum2); echo $sonuc2;

?>